ทั่วไป

 

คู่มือการใช้งาน Epson L3150/Epson ET-2710 EP3 ติดตั้งไดร์เวอร์ แบบออนลไน์   Epson Web Installer รหัสผิดพลาด error Code

คู่มือการใช้งาน Epson L3150/Epson ET-2710 EP2 ติดตั้งไดร์เวอร์ แบบออนลไน์   Epson Web Installer รหัสผิดพลาด error Code

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์ Epson L3150 windows mac  Epson Web Installer

เลือกไดร์เวอร์ที่ต้องการติดตั้ง 
Printer Driver for Win 64bit ไฟล์ไดร์เวอร์ปกติ 
Epson Web Installer การติดตั้งผ่านเว็บออนไลน์ บทความนี้ให้โหลดอันนี้  
Scanner Driver for Windows  ไดร์เวอร์สแกนเนอร์ ให้ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ก่อน 


ข้อตกลงการใช้โปรแกรม ติ๊กที่ช่องยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลง และกดถัดไป 


แจ้งให้ชาร์หมึกก่อนติดตั้งไดร์เวอร์  ( มีวิธีใน Ep1) และเลือกถัดไป 


เลือกการติดตั้งแบบ Wi-Fi Connection และกด  Next 
Connecting to a Smart Device
เมื่อกดจะเริ่มการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย Wi-Fi (SSID) หากเครื่องพิมพ์ลองรับระบบ WPS ให้กดที่เลาเตอร์เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมด WPS โดยมีวิธีการดังนี้ 
-กดปุ่ม WPS ค้างไว้จนกระทั่งไฟสถานะกระพริบ 
-กดปุ่ม Wi-Fi รูปแบบเลาเตอร์หรือแบบโทรศัพท์ก็ได้ค้างไว้ 5 วินาที จนไฟกระพริบจากนั้นปล่อย เครื่องพิมพ์จเริ่มค้นหาโทรศัพท์ที่จะเชื่อมต่อ  เมื่อเชื่อมต่อได้ไฟจะขึ้นค้าง  หากผ่านไปสัก 1 นาที ไฟยังกระพริบอยู่แสดงว่าการเชื่อมต่อผิดพลาด ให้รีบูตเลาเตอร์ และกดรีเช็ทค่า Wi fi ใหม่  โดยการกดปุ่ม Wi-Fi ค้างไว้ 5 วินาทีเพื่อเริ่มการตั้งค่าใหม่ 

 

 

Making Wi-Fi Settings by PIN Code Setup (WPS) การตั้งค่า Wi-Fi แบบใส่รหัส 
การใช้สิทธิ์การเชื่อมต่อเลาเตอร์แบบไร้สายโดยการใช้งานรหัส PIN โดยระบบ WPS (Wi-Fi Protected Setup) โดยมีวิธีการดังนนี้ 
1.ใสกระดาษ 1 แผ่น ในช่องใส่กระดาษ 
2.กดปุ่ม i ค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาที เครื่องจะพิมพ์รายละเอียดของเครือค่ายออกมา  แต่จะไม่พิมพ์รหัส WPS-pin ออกมา หากต้องการทราบรหัส WPS ให้ทำในข้อ 3 
3.กดปุ่ม Wi-Fi ค้างไว้จากนั้นกดปุ่ม Stop ค้างไว้จนไฟที่รูป Wi-fi กระพริบจึงปล่อย 
4.ป้อนรหัส PIN ที่ไดร์เวอร์ที่เราติดตั้ง จะให้ใส่ฌแพาะไดร์เวอร์แบบติดตั้งออนไลน์ 

Making Wi-Fi Direct (Simple AP) Connection Settings การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct 
หากลองวิธีอื่นๆแล้วยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้แนะนำให้ใช้วิธีนี้ 
1.กดปุ่ม Wi-Fi ค้างไว้พร้อมกับกดปุ่ม i ไฟที่ wi-fi สลับกัน เพื่อการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นไฟจะขึ้นค้าง 
2.ใส่กระดาษเพื่อให้เครื่องพิมพ์สถานะออกมา 
3.กดปุ่ม i ค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาที  รายละเอียดของเครือค่ายจะพิมพ์ออกมา เราดูว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเลาเตอร์ชื่ออะไรต้องเป็นวงแลนเดียวกับเรา SSID  
4.นำรหัสที่ได้ไปใส่ที่ไดร์เวอร์การติดตั้งไดร์เวอร์แบบออนไลน์ ในขั้นตอนเลือกการเชื่อมต่อ 

Printing a Network Connection Report การพิมพ์รหัส Error  
ใส่กระดาษและกดปุ่ม i ค้าง อย่างน้อย 7 วินาที เครื่องจะพิมพ์รายงานออกมา 

โดยที่ A คือระหัส Error Code 
B คือ Messages on the Network Environment รายละเอียดของเครือข่าย 

โดยรหัส Error Code Epson L3150 / ET-2710 
Error Code E-1 รหัสผิดพลาด E-1 
-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์หรือฮับ
-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฮับหรืออุปกรณ์เครือข่ายเปิดอยู่
-ปิดเลาเตอร์และเครื่องพิมพ์จากนั้นเปิดอีกครั้ง 

Error Code E-2, E-3, E-7 รหัสผิดพลาด E-2, E-3, E-7
-ตรวจสอบว่าเลาเตอร์ไร้สายได้เปิดอยู่
-ตรวจสอบว่าหารเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ต่ออย่างถูกต้อง
-ปิดเลาเตอร์ทิ้งไว้ประมาณ 10 วินาทีจากนั้นเปิดอีกครั้ง
-วางเครื่องพิมพ์ให้ใกล้เลาเตอร์หรือดูว่าเลาเตอร์อยู่ไกลไปหรือไม่
-หากเราป้อน SSID เองลองดูว่าเราใส่ข้อมูลถูกต้องหรือไม่ 
-หากมีสัญญาณเลาเตอร์หลายเครื่องต้องดูว่าเครื่องไปจับเลาเตอร์ชื่ออื่นหรือไม่โดยดูจากการพิมพ์รายงาน 
-ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SSID ของคุณใช้เฉพาะอักขระ ASCII หรือไม่ 
-หากไม่ทราบระหัสเลาเตอร์ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือดูที่เลาเตอร์ปกติจะมีติดอยู่

Error Code E-5 รหัสผิดพลาด E-5 เกิดความผิดพลาดของระบบความปลอดภัยของเลาเตอร์ดูว่าตั้งค่าเป็นแบบใดดังต่อไปนี้ หากไม่เป็นแบบตัวอย่างให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งและรีบูตเลาเตอร์ใหม่ 1 ครั้ง 
WEP-64 bit (40 bit)
❏ WEP-128 bit (104 bit)
❏ WPA PSK (TKIP/AES)*
❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
❏ WPA (TKIP/AES)
❏ WPA2 (TKIP/AES)

Error Code E-6 รหัสผิดพลาด E-6 
-ตรวจสอบว่าเปิดระบบ Mac หากเปิดอยู่ให้ลงทะเบียน MAC ที่ไดร์เวอร์ก่อน 
-หากระบบความปลอดภัย WEP ตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานว่าถูกต้องหรือไม่ 

Error Code E-8 รหัสผิดพลาด E-8
-เปิดใช้งาน DHCP บนจุดเชื่อมต่อหากการตั้งค่าขอรับที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ถูกตั้งค่าเป็นอัตโนมัติ
-หากการตั้งค่าขอรับที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ถูกตั้งค่าเป็นด้วยตนเองที่อยู่ IP จะต้องไม่ซ้ำกับอุปกรณ์อื่นๆ 

Error Code E-9 รหัสผิดพลาด E-9
-ตรวจสอบอุปกรณฺว่าเปิดอยู่
-เช็คว่าอุปกรณ์อื่นๆยังสามารถเชื่อมต่อเลาเตอร์ได้ หากเชื่อมต่อไมได้แนะนำให้รีบูตเลาเตอร์  โดยการถอดปลั๊กจากนั้น 10 วินาที เสียบใหม่ 

Error Code E-10 รหัสผิดพลาด E-10
-เช็คอุปกรณ์อื่นๆบนเครือค่ายว่าเชื่อมต่ออยู่
-รีเช็คเครือข่ายหากไม่ถูกเชื่อมต่อ
-การตั้งค่าการรับ IP ของเครื่องให้เป้นแบบอัตโนมัติ 

Error Code E-11 รหัสผิดพลาด E-11
-ตั้งค่า TCP/IP ของเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเอง
-ตั้งค่าเกตเวย์เป็นค่าเริ่มต้น

Error Code E-12 รหัสผิดพลาด E-12
-ตรวจสอบเกตเวย์ให้เป็นค่าเริ่มต้น
-IP ต้องไม่ซ้่ำกับอุปกรณือื่นๆ
-รีเช็ทเลาเตอร์ประมาณ 10 วินาที 

Error Code E-13 รหัสผิดพลาด E-13
-อุปกรณ์เครือข่ายเช่นเราเตอร์ไร้สายฮับและเราเตอร์เปิดอยู่ 
-ปิดเราเตอร์ไร้สาย รอประมาณ 10 วินาทีจากนั้นเปิดเครื่อง

คู่มือการใช้งาน Epson L3150/Epson ET-2710 EP1 รีวิวเครื่อง การเติมหมึก สแป๊คเครื่อง การใช้งานที่ตัวเครื่อง สถานะ error
คู่มือการใช้งาน Epson L3150/Epson ET-2710 EP2 ติดตั้งไดร์เวอร์ แบบดาวน์โหลดไฟล์ 
คู่มือการใช้งาน Epson L3150/Epson ET-2710 EP3 ติดตั้งไดร์เวอร์ แบบออนลไน์   Epson Web Installer รหัสผิดพลาด error Code


ข้อมูลและภาพประกอบจาก www.epson.co.th
บทความนี้เขียนโดย  http://www.general-a.net/  
บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Epson L3150 / Epson ET-2710 EP2 User Manual Install Driver Online Epson Web Installer Error Code Error Code

Click to download the Epson L3150 windows mac Epson Web Installer driver.

Select the driver you want to install.
Printer Driver for Win 64bit Normal Driver File
Epson Web Installer Online Web Installation Load this article for this
Scanner Driver for Windows Scanner Driver Install the printer driver first.


Program Agreement Check the box to accept the terms of the agreement and click Next.


Ask to charge the ink before installing the driver (there is a method in Ep1) and select Next.


Select the installation Wi-Fi Connection and press Next.
Connecting to a Smart Device
When pressed, it will automatically establish connection with the device when connecting the printer to a Wi-Fi network (SSID) .If the printer tries to receive WPS, press the router to switch to WPS mode.Here's how.
- Press and hold the WPS button until the status light flashes.
- Press and hold the Wi-Fi, router or phone button for 5 seconds until the light flashes, then release. The printer starts searching for a phone to connect to. When connected, the light will stay on. If after 1 minute, the light will continue blinking, then the connection is faulty. To reboot the lounge And press reset Wi-Fi settings by pressing the Wi-Fi button for 5 seconds to start the new settings.

 

Making Wi-Fi Settings by PIN Code Setup (WPS) Encrypted Wi-Fi Setup
How to use the right to connect to the router wirelessly by using a PIN code by WPS (Wi-Fi Protected Setup) system by the following methods.
1. Put 1 sheet of paper into the paper holder.
2. Press and hold the i button for at least 7 seconds, the machine will print the network details. But the WPS-pin will not be printed out.To find out the WPS code, do so in step 3.
3. Press and hold the Wi-Fi button, then press and hold the Stop button until the Wi-Fi light flashes, then release.
4. Enter the PIN code that the driver we install. You will be prompted to insert the driver patch online.

Making Wi-Fi Direct (Simple AP) Connection Settings Wi-Fi Direct connection settings.
If you have tried other methods and are still unable to connect, this method is recommended.
1. Press and hold the Wi-Fi button while pressing the i button. The wi-fi light flashes alternately to complete the connection.
2. Load paper to get the status printer to come out.
3. Press and hold the i button for at least 7 seconds. The network network details will be printed. We see what name of the printer is connected to the router, it must be the same LAN band as our SSID.
4. Put the code that has been put into the driver. Install the driver online. In the process of choosing a connection

Printing a Network Connection Report Printing Error Code
Load paper and hold the i button for at least 7 seconds. A report will be printed.

Where A is the error code code.
B is Messages on the Network Environment.

By Error Code Epson L3150 / ET-2710
Error Code E-1 Error Code E-1
- Make sure the internet cable is connected to the printer or hub.
- Make sure that the hub or network device is turned on.
- Turn the router and printer off, then turn them on again.

Error Code E-2, E-3, E-7 Error Code E-2, E-3, E-7
- Check that the wireless router is turned on.
- Check that the computer or device that we want to connect wirelessly is properly connected.
- Leave the lauter off for about 10 seconds and then turn it on again.
- Place the printer close to the router or see if the printer is far away.
- If we enter the SSID ourselves, try to see if we enter the information correctly.

- If there are multiple router signals, must see if the machine catches another name or not by looking at the print report.
- Make sure your SSID uses only ASCII characters.
- If the lauter code is unknown, contact your service provider or look at the lauter, usually it is attached.

Error Code E-5 Error Code E-5 An error has occurred in the router's security system. See what is set as follows. If not an example, choose one and reboot the router once.


WEP-64 bit (40 bit)
❏ WEP-128 bit (104 bit)
❏ WPA PSK (TKIP/AES)*
❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
❏ WPA (TKIP/AES)
❏ WPA2 (TKIP/AES)

Error Code E-6 Error Code E-6
- Make sure your Mac is powered on, if it is, register the MAC at the driver first.
- If the WEP security system checks the right to use that it is correct or not

Error Code E-8 Error Code E-8
- Enable DHCP on the access point if the Get an IP Address setting of the printer is set to Automatic.
- If the setting to obtain the printer's IP address is set to Manual, the IP address must be unique from other devices.

Error Code E-9 Error Code E-9
- Make sure the device is turned on
- Check that other devices can still connect to the router. If you can't connect, reboot the router. By unplugging, then 10 seconds, plug it in again.

Error Code E-10 Error Code E-10
- Check other devices on the network that are connected.
- Re-check the network if not connected
- Setting the IP reception of the device to be automatic

Error Code E-11 Error Code E-11
- Manually set the printer's TCP / IP
- Set the gateway as default

Error Code E-12 Error Code E-12
- Make sure the default gateway
-IP must not be matched with other devices.
- Reset the loiter for about 10 seconds.

Error Code E-13 Error Code E-13
- Network devices such as wireless routers, hubs, and routers are turned on.
- Turn off the wireless router, wait 10 seconds, then turn it on.


Information and illustrations from www.epson.co.th
This article was written by Http://www.general-a.net/
This article is written to help the users only, does not want to violate any rights if found infringement. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.